• Ông Martin Eric Robinson

  Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

 • Ông Huỳnh Lê Đức

  Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • Ông Tan Seang Teak

  Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn - Phát Triển Chiến Lược

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn - Quản lý Bệnh Viện

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  Giám Đốc Y Khoa Tập Đoàn

 • Ths.Bs Thomas Joseph Schaefer

  GĐĐH Cấp cao phụ trách Quản lý chất lượng và Hoạt động Y khoa

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  Giám Đốc Điều Dưỡng Tập Đoàn

 • Ông Nguyễn Phi Long

  Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

 • Ông Alex James Holroyd – Smith

  Giám Đốc Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và Phó Chủ Tịch Clermont Group

Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ
 • Ông Martin Eric Robinson

  Chủ Tịch HĐQT Tập Đoàn Y khoa Hoàn Mỹ kiêm GĐĐH Tập Đoàn Clermont

 • Ông Huỳnh Lê Đức

  Tổng Giám Đốc Tập Đoàn

 • Ông Tan Seang Teak

  Giám Đốc Điều Hành Tập Đoàn - Phát Triển Chiến Lược

 • Bà Phạm Thị Minh Thu

  Giám Đốc Điều Hành Tập đoàn - Quản lý Bệnh Viện

 • PGS.TS.BS Phạm Thọ Tuấn Anh

  Giám Đốc Y Khoa Tập Đoàn

 • Ths.Bs Thomas Joseph Schaefer

  GĐĐH Cấp cao phụ trách Quản lý chất lượng và Hoạt động Y khoa

 • ThS Nguyễn Thị Ngọc Sương

  Giám Đốc Điều Dưỡng Tập Đoàn

 • Ông Nguyễn Phi Long

  Giám Đốc Tài Chính Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

  Giám Đốc Kinh Doanh & Tiếp Thị Tập Đoàn

 • Bà Nguyễn Vũ Vân Anh

  Giám Đốc Nhân Sự Tập Đoàn

 • Ông Alex James Holroyd – Smith

  Giám Đốc Tập Đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ và Phó Chủ Tịch Clermont Group